Privacyverklaring evenementen

Voor de organisatie van evenementen (bijvoorbeeld een conferentie, vorming, webinar…) is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Hierop is de wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. In deze privacyverklaring wordt de wijze waarop meemoo jouw persoonsgegevens gebruikt (de wet spreekt over ‘verwerkt’) verder toegelicht.

Onze algemene privacyverklaring kan je trouwens hier vinden.

Voor eventuele bijkomende informatie en vragen over de manier waarop meemoo jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van meemoo, via privacy@meemoo.be. Daar kan je ook steeds terecht met opmerkingen, suggesties en om de rechten die de regelgeving jou toekent, uit te oefenen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

meemoo vzw

Ham 175, 9000 Gent

KBO nummer: 0644.450.380

Telefoonnummer: +32 9 298 05 01

E-mailadres: info@meemoo.be

Functionaris voor gegevensbescherming: privacy@meemoo.be

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken een aantal persoonsgegevens die op het inschrijvingsformulier van het evenement worden gevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten die we aanbieden te verlenen. Voor het nemen van opnames of foto’s waarop je te zien bent, vragen wij afzonderlijk jouw expliciete toestemming. We verduidelijken op dat ogenblik ook waarom wij deze opnames of foto’s maken.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden na het evenement door meemoo nog gedurende tien jaar bewaard voor administratie- en bewijsdoeleinden.

Welke gegevens delen wij met derden?

Wanneer meemoo de enige organisator is van het evenement en geen beroep doet op andere organisaties voor bijvoorbeeld de inschrijving voor het evenement of het beheer van een webinarplatform, dan worden de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van dit evenement niet aan derden doorgegeven.

Wanneer wij samenwerken met een andere organisatie als mede-organisator, of wanneer een andere organisatie instaat voor het beheer van de inschrijvingen of voor het het beheer van een webinar-platform, dan worden de nodige gegevens met die organisatie gedeeld. Op het inschrijvingsformulier staan de coördinaten van deze mede-organisator steeds vermeld.

Meemoo kan voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wel een beroep doen op leveranciers (bv. op het vlak van IT, cloudopslag of CRM). Hierdoor kunnen jouw persoonsgegevens ook door deze partijen verwerkt worden. Wij maken uiteraard de nodige afspraken met deze subverwerkers zodat de veiligheid van jouw persoonsgegevens op technisch en organisatorisch vlak steeds gegarandeerd is.

Welke rechten heb je?

Je hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

  • het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;

  • het recht op verbetering van jouw persoonsgegevens;

  • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;

  • het recht om bezwaar te hebben tegen de verwerking van je persoonsgegevens;

  • het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;

  • het recht om de persoonsgegevens die je zelf verstrekt hebt te laten overdragen aan een andere partij.

Verzoeken tot uitoefening van jouw rechten kan je richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van meemoo. Een dergelijk verzoek kan je per e-mail sturen naar privacy@meemoo.be. Gelieve bij jouw verzoek een recto-versokopie van jouw identiteitskaart te voegen, zodat meemoo zeker weet dat jij de persoon bent over wiens persoonsgegevens het gaat. De functionaris voor gegevensbescherming zal nagaan of je inderdaad het recht in kwestie kan uitoefenen of dat er wettelijke beletselen bestaan om hier niet op in te gaan. Wanneer dit laatste het geval is, zal dit op een gemotiveerde wijze gecommuniceerd worden.

Waar kan je klacht indienen?

Als je het niet eens bent met de manier waarop meemoo jouw gegevens verwerkt, kan je steeds de functionaris voor gegevensbescherming van meemoo (privacy@meemoo.be) hierover aanschrijven. Daarnaast kan je ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Op zoek naar onze algemene privacyverklaring, onze privacyverklaring met betrekking tot archiefmateriaal of onze afgesloten protocollen? Je vindt ze hier.