Scoremodel Digitale Duurzaamheid

Je digitale bestanden zijn maar zo veilig als je bewaarinfrastructuur duurzaam is. Om de betrouwbaarheid daarvan te toetsen, is er scoremodel.org. Met deze laagdrempelige tool kunnen collectiebeheerders hun bewaarinfrastructuur toetsen aan de eisen van een Trusted Digital Repository.

Hoe werkt het Scoremodel Digitale Duurzaamheid?

Het scoremodel is een vragenlijst die peilt naar de status van je digitale huishouding. De vragenlijst gidst je door het mijnenveld van risico’s en bedreigingen.

De eindscore brengt de sterke en zwakke punten van je digitale beheer in kaart en geeft aan waar je best ingrijpt om de risico's verder te verkleinen. De vragen zijn gegroepeerd in zeven clusters:

  • Mandaat en beleid: heeft je organisatie een mandaat voor het duurzaam bewaren van digitale bestanden en heeft je organisatie zelf een duurzaam karakter?

  • Bewaarstrategie: heeft je organisatie adequaat vastgelegd wat, voor wie en hoe er bewaard wordt?

  • Kennis en organisatie: heeft je organisatie de juiste kennis in huis en wordt ze goed ingezet?

  • Technische infrastructuur: beschikt je organisatie over betrouwbare en duurzame infrastructuur voor de bewaring van digitale bestanden?

  • Opname: neemt je organisatie de de juiste maatregelen wanneer een digitaal object wordt opgenomen in je opslagsysteem?

  • Planning en kwaliteitscontrole: heeft je organisatie de nodige plannings- en kwaliteitsmechanisme ingevoerd om de goede werking van het digitaal depot en de implementatie van de bewaarstrategie te bewaken?

  • Toegang: heeft je organisatie de toegankelijkheid tot de digitale objecten goed geregeld?

Aan de slag met je score

Belangrijk is dat een organisatie de risico’s stelselmatig aanpakt, door eerst voor elke cluster uit de rode zone te geraken. Het scoremodel stelt enkele gerichte maatregelen voor waarmee de grootste bedreigingen vaak al snel verholpen kunnen worden. In een volgende fase kunnen wat minder urgente maatregelen worden genomen. Zo groeit de veiligheid van de digitale opslag stelselmatig, tot een bevredigend veiligheidsniveau is bereikt.

Historiek

De eerste versie van het Scoremodel werd ontwikkeld in 2014. Sinds januari 2018 is de tweede volledig herziene versie beschikbaar. Het evaluatiemodel werd ontwikkeld samen met onze Nederlandse collega’s van DEN en NDE. Sinds 2019 is er ook een Engelse versie van het scoremodel beschikbaar.