Vertegenwoordiger van de contentpartners in de raad van bestuur van meemoo

Deadline voor solliciteren: 11-03-2021

Samen met organisaties in cultuur, media en overheid zetten we onze schouders onder de zorg voor en het gebruik van hun (digitaal) archief. Samen met onze partners brengen we het verleden tot leven en maken we het klaar voor morgen. We stellen het digitaal veilig en maken het toegankelijk en bruikbaar. Concreet digitaliseren en archiveren we Vlaams (audiovisueel) materiaal voor meer dan 150 organisaties. We ontsluiten audio- en videomateriaal naar meer dan 67.000 leerkrachten en leerkrachten in opleiding.  Op hetarchief doorzoek je beschrijvingen van meer dan 1 miljoen audiovisuele items van onze partners en op artinflanders download je foto’s van kunstwerken uit Vlaamse collecties in hoge kwaliteit. Daarnaast ondersteunen we organisaties en kunstenaars met raad en daad, bijvoorbeeld via kennisplatformen zoals CEST en TRACKS, door samenwerking in projecten en door het beantwoorden van meer dan 200 praktijkvragen per jaar.

Conform zijn statuten worden er in de raad van bestuur van meemoo ook twee vertegenwoordigers van de contentpartners (andere dan VRT) opgenomen. Er is op dit moment een vacature voor één dergelijke bestuurder.

Opdrachten raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat in totaal uit twaalf leden, waaronder vier leden op voordracht van de Vlaamse Regering, twee leden op voordracht van VRT, vier onafhankelijke leden, en twee vertegenwoordigers van de contentpartners van meemoo. Daarnaast wonen de directeur en het managementteam standaard de bestuursvergaderingen bij.

De raad van bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid en de strategie van meemoo bepaalt. De raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de subsidieovereenkomsten met de Vlaamse overheid uit te voeren. De raad van bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal zes keer per boekjaar. 

Profiel

Aan kandidaten wordt het volgende gevraagd:

  1. De kandidaat moet een vertegenwoordiger zijn van een contentpartner van meemoo en in die zin een mandaat uitoefenen voor een contentpartner (in het bestuur, directie of het dagelijks bestuur van de organisatie). Als contentpartner van meemoo worden beschouwd: de organisaties waarvoor een ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor contentpartners bestaat op het moment van de benoeming van de nieuwe bestuurder.

  2. Meemoo wenst zijn raad van bestuur ook inhoudelijk te versterken met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden. De kandidaten dienen dan ook aan te tonen dat ze voeling hebben met één of meerdere van de volgende onderwerpen: algemeen beheer van organisaties, archivering, digitale processen, online ontsluiting, publiekswerking, collectiebeheer, metadatering, digitale innovatie.

Voorwaarden

  • Enthousiast zijn over de missie en opdracht van meemoo en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een nog jonge, innovatieve organisatie.

  • Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden. De vergaderingen gaan door te Gent, bij meemoo, of online zolang dat gezien de coronamaatregelen aangewezen is.

  • De leden krijgen een onkostenvergoeding voor effectief bijgewoonde vergaderingen. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Onverenigbaarheden

Voor kandidaten bestuurder geldt dat een mandaat statutair onverenigbaar is met:

  • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

  • het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht de vereniging valt;

  • het statuut van personeelslid van de vereniging of van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, met uitzondering van personeelsleden die gedurende lange tijd noch hun betrekking noch de bevoegdheden ervan uitoefenen.

Selectie

Rekening houdend met het profiel, de onverenigbaarheden, de relevante ervaring en motivatie zal de raad van bestuur een shortlist van twee kandidaten voorbereiden voor het in te vullen mandaat van vertegenwoordiger van de contentpartners. Uit deze shortlist wordt vervolgens door de algemene vergadering een bestuurder geselecteerd op basis van kwaliteiten en vaardigheden. Bij de selectie wordt er rekening gehouden met de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de globale genderverhouding in de raad. Verwacht wordt dat de procedure op 18 maart 2021 zal afgerond zijn.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat er geen sprake is van onverenigbaarheden en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Johan Swinnen (e-mail: johan.swinnen@meemoo.be). Jouw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 11 maart 2021. Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Nico Verplancke, directeur van meemoo (e-mail: nico.verplancke@meemoo.be).

Heb je een vraag?
Contacteer Nico Verplancke
Directeur meemoo
Heb je een vraag?
Contacteer Johan Swinnen
Voorzitter raad van bestuur